Restituce – dopis biskupa

Dopis biskupa Františka Václava Lobkowicze věřícím diecéze

Milovaní bratři a sestry,

okolnosti života církve v naší vlasti, spojené se zpolitizováním a soustavným

zpochybňováním Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými

společnostmi, mne přivádí k napsání tohoto otevřeného dopisu. V něm bych

Vám rád nastínil situaci, ve které se v současné době jako diecéze nacházíme.

Na prvním místě chci uvést, že není mou největší starostí,

jak dopadne celý proces vydávání majetku a hmotného zabezpečení života naší

diecéze. Jsem si vědom, že jsme v Božích rukách, a ať již přijde v budoucnu

cokoliv, nic nás neodloučí od Boží lásky projevené v Ježíši Kristu, našem Pánu.

Mou největší starostí je, zda a jak je hlásáno evangelium. Zda jsme živým lidem

Božím a zda naše vztahy jsou obrazem lásky Boží. S vděčností Bohu slýchávám,

že na mnoha místech tomu tak je, a s bolestí přemýšlím, jak věrně a svědomitě

konat svou pastýřskou službu v situacích, které volají po nápravě. Všem, kteří

žijete poctivě podle víry, kterou jste přijali jako největší dar, chci vyjádřit svou

bratrskou úctu a povzbuzení.

Nemohu opomenout, že naše diecéze se nachází v oblasti, kde je jednou

ze zásadních otázek problém sociální spravedlnosti. Církev nemůže zůstat stranou

a je třeba mít stále na paměti, že naše láska k Bohu se poměřuje naší citlivostí

vůči hmotné i duchovní chudobě našich spoluobčanů. Děkuji za službu diecézní

charity i oblastních a farních charit, které jsou konkrétním naplněním služby

lásky potřebným. Děkuji všem církevním školám, které se snaží formovat své

žáky prostřednictvím hodnot, které nabízí křesťanství.

 

Další oblastí, která přináší specifické nároky, je rozmanitost naší diecéze. Není

lehké reflektovat různost podmínek, v nichž naše místní církev žije a působí.

Od tradičních oblastí, až po oblasti jednoznačně misijní. Od městských farností

se svou anonymitou, přes ryze vesnické farnosti s bohatstvím kulturního

i společenského obecního života, až po vysídlené vesnice Sudet, kde je jen pár lidí

a život tak náročný. Od hustě obydlených oblastí průmyslové aglomerace táhnoucí

se od Ostravy po Třinec, až po náročný život v malebných horských oblastech

Beskyd a Jeseníků. Nemohu opomenout nároky několika desítek dvojjazyčných

farností. A takto bych mohl ještě dlouho pokračovat. To vše činí mou pastýřskou

službu velmi náročnou, a proto chci poděkovat svým spolupracovníkům na díle

pro Boží království, kněžím, jáhnům i laikům.

 

Je pochopitelné, že důležitou oblastí mého uvažování jsou otázky související

s majetkovým vyrovnáním a samofinancováním církve. Od přijetí zákona

o majetkovém vyrovnání už uplynul víc než rok a v naší společnosti neustávají

diskuze o tom, zda je majetkové vyrovnání přiměřené nebo dokonce, zda je

zákonné. Církev byla během tohoto období mnohokrát obviňována z hamižnosti

a nejrůznějším způsobem očerňována, často s využitím polopravd a lží. Velmi by

mne mrzelo, kdyby tyto informace ve Vás vyvolávaly neopodstatněnou nedůvěru

a podezření. Proto Vás chci nyní seznámit s tím, jak se majetkové narovnání

dotkne naší Ostravsko – opavské diecéze.

 

Financování církve do roku 2012

Stát, který po roce 1948 církevní majetek zabavil, nám z části výtěžku z tohoto

majetku dával peníze na platy zaměstnanců církve a částečně na ostatní provozní

náklady. Pád komunistického režimu, od něhož letos uplyne už 25 let, přinesl

svobodu celé společnosti a také církvím. Nicméně fi nanční závislost církví na státu,

zavedená totalitním režimem, zůstala a nadále ovlivňovala život církve. Kromě

platů a příspěvků na provoz jsme dostávali od státu příspěvek na opravy budov. Při

celkovém počtu 565 kostelů a kaplí spolu s 246 farními budovami, které v diecézi

máme, byla průměrná roční částka na jednu budovu necelých 1000 Kč. Jen díky

štědrosti věřících i mnoha dárců a díky dotacím se nám v uplynulých létech

dařilo opravit mnohé kostely, které jsou významnými dominantami a kulturním

bohatstvím Moravskoslezského kraje. Na některých místech bylo potřeba postavit

kostely nové včetně pastoračních prostor. Nově bylo zbudováno poutní místo

Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor, které bylo rozhodnutím představitelů

minulého režimu zcela srovnáno se zemí.

 

Majetkové narovnání

Cílem majetkového narovnání není hromadit bohatství, ale umožnit církvím

stát se znovu nezávislými na státním rozpočtu. Tuto nezávislost má zajistit

jednak vrácení části zabaveného majetku a jednak vyplacení fi nanční náhrady

za majetek, který vydat nelze. Současně s tím bude během sedmnácti let postupně

až k nule snižován státní příspěvek na platy zaměstnanců. Všechny zaměstnance

tak musíme být schopni postupně fi nancovat ze svých zdrojů. Už to samo pro

naši diecézi znamená velký závazek, protože při současném počtu zaměstnanců

(kněží i laiků), kterých má naše diecéze 358, se jedná o mzdové náklady v roční

výši 100 milionů Kč. A to jsou dosavadní platy o 30% pod průměrnou výší

mzdy v naší zemi. Navíc je mnoho činností vykonáváno jako dobrovolnická

práce. Zmínil bych kostelnickou činnost, službu varhaníků ve farnostech, starost

o čistotu a výzdobu našich kostelů. Všem, kteří v církvi obětavě slouží, chci také

poděkovat.

 

Jako biskup diecéze se musím zodpovědně ptát, nakolik je reálné, že naše

diecéze zvládne samofi nancování v budoucích letech. Ekonomické analýzy

ukazují, že by to reálné být mohlo při splnění několika podmínek.

 

Navracení majetku

První podmínkou bude moudré a efektivní hospodaření s navráceným

majetkem. V celé diecézi jsme jménem biskupství a farností podali celkem

346 výzev k vydání majetku a v nich jsme požádali o vydání zhruba 22 tisíc hektarů

lesních pozemků a 3,5 tisíce hektarů zemědělských pozemků. Stát s vydáváním

nijak nespěchá. Do začátku března 2014 byly uzavřeny dohody o vydání majetku

na 580 hektarů, což nejsou ani 3%. Doufáme, že k vydání většiny majetku skutečně

dojde. Vybudovat na tomto majetku znovu fungující hospodářství, které bude

pro diecézi trvalým zdrojem příjmu, určitě snadné nebude. Mám naději, že naše

hospodaření v lesích přinese práci v regionu Beskyd i Jeseníků mnoha místním

živnostníkům, kteří jsou dnes nuceni pracovat za nedůstojných podmínek pro

velké lesnické fi rmy.

 

Společné hospodaření

Druhou podmínkou je, aby celá diecéze ještě více žila jako jedno společenství

– jedna rodina, ve které existuje vzájemná starost jeden o druhého a kde slabší

jsou podporováni silnějšími. Proto jsem už nyní rozhodl o tom, že bude existovat

společná správa lesních majetků všech farností v celé diecézi, kterou bude

zajišťovat biskupství. Farnosti samy budou formou pronájmu hospodařit se

zemědělskými pozemky a 30% ze zisku z pronajatých zemědělských pozemků

budou odvádět do společného fondu diecéze. V některých případech se budou

farnosti příspěvkem podílet na platech svých pastoračních asistentů. Je důležité,

aby jednotlivé farnosti vnímaly odpovědnost za celek a nesledovaly jen vlastní

zájem a vlastní prospěch.

 

Využití fi nanční náhrady

Třetí podmínkou je zhodnocení finanční náhrady, kterou dostaneme

za nevydaný majetek. V případě naší diecéze se jedná ročně o částku 156 milionů

korun. Tyto prostředky nám vedle vráceného majetku mají pomoci vytvořit další

zdroj pro samofi nancování diecéze v budoucnu. Víme, že je nemůžeme spotřebovat,

ale naopak investovat tak, aby vytvořily další zdroj příjmu pro pokrytí fi nančních

nákladů církve v naší diecézi. Proto bude nutné rozložit tyto fi nanční prostředky

do více druhů investic, jako jsou například konzervativní fi nanční investice, státní

dluhopisy nebo investice do majetku. Část prostředků investujeme do akutních

potřeb, jako například zateplení budovy Biskupského gymnázia nebo částečné

fi nancování spoluúčasti na projektu obnovy a zpřístupnění katedrály Božského

Spasitele. Musíme však opravdu mít na paměti, že se jedná o jednotlivé investice,

které jsou neodkladné a nemohou odvést významná procenta z toho, co má sloužit

k životu v následujících desetiletích. Výnos z investovaných prostředků musí sloužit

k podpoře pastoračních a sociálních aktivit církve na území diecéze. Už nyní –

například díky fi nanční náhradě – začínáme fi nancovat projekt tréninkových

prostor pro startovací byty určené pro lidi azylových domů v jejich přechodu

k běžnému bydlení. O jak velké prostředky investované v sociálních službách

půjde, bude záviset na schopnosti hospodaření, vlastní skromnosti a v jistě

i na obětavých lidech, kteří přijmou tento náročný způsob služby.

 

Spoluúčast věřících

V neposlední řadě nutnou podmínkou k tomu, aby naše diecéze zvládla

situaci fi nančního osamostatnění, je trvalá spoluúčast věřících na fi nancování

provozu církve. Opakovaně slyšíme, že církev teď bude bohatá, což některé

logicky může vést k myšlence, že už není nutné svým darem církev podporovat.

Opak je pravdou. Bez sbírek a darů věřících, bez sponzorů by naše farnosti nebyly

nadále schopny fungovat. Jsem vděčný Vám všem, kteří svým příspěvkem činnost

církve podporujete. Ročně se při kostelních sbírkách a na darech v diecézi vybere

105 mil. korun, což je velmi významná částka. Celkový současný provoz farností

a biskupství po odečtení mzdových nákladů činí částku 183 mil. korun. Tato

částka je částečně kryta dotacemi z dotačních programů obcí, krajů, ministerstev

i Evropské unie, proto je samozřejmé, že o ně i nadále budeme žádat.

Z porovnání těchto údajů, jež známe z analýzy předchozích let života naší

diecéze, si můžete učinit jasnější obraz, že období, do kterého majetkovým

narovnáním vstupujeme, bude pro život naší diecéze i celé církve v naší vlasti

náročné. Ale vidím to jako novou příležitost. O situaci církve v naší zemi jsme

spolu s ostatními biskupy naší země informovali Svatého otce Františka při

návštěvě Ad limina. Papež nám při této příležitosti řekl, že, „na poli ekonomiky

je nutné vyvinout takový systém, který by každé církevní instituci zaručil základní

prostředky a svobodu k pastorační činnosti, přičemž by dbal na to, že materiální

prostředky jsou určeny výlučně k duchovnímu poslání církve. Je zapotřebí pozorné

bdělosti, aby církevní majetek byl spravován uvážlivě a transparentně, aby byl

chráněn a zachován, a to také za pomoci důvěryhodných a kompetentních laiků.“

Nejsou na místě úvahy o bohatství, ale naopak o skromnosti, o odpovědnosti

i za budoucí službu církve v našem regionu. K této odpovědnosti patří vidět

a vnímat výzvy, které před námi stojí. I takto musíme chápat prostředky

– duchovní, personální i materiální, kterých se nám k tomu dostává. Kéž nás

tato etapa života diecéze vzájemně posílí, upevní naší jednotu a umožní přinášet

dobré plody naší služby společnosti.

Prosím Vás o modlitbu a angažovaný křesťanský život. Ze srdce žehnám.

Váš biskup František Václav Lobkowicz