Sirachovec

 

Uvážlivost a neuspěchanost

Nekárej, dokud jsi nezkoumal, nejprve uvažuj, a potom vyslov své výtky.

Neodpovídej, dokud jsi nevyslechl, nikomu neskákej do řeči.

Nerozohňuj se kvůli věci, jež se tě netýká, a nevměšuj se do hádek hříšníků.

Synu můj, nepouštěj se do mnoha věcí;

budeš-li kupit jednu na druhou, nevyjdeš z nich bez úhony; i když poběžíš, nedoběhneš a nebudeš s to vyváznout útěkem.

Jsou takoví, kdo se lopotí, namáhají a spěchají, a tím spíš zůstávají pozadu.

(Sir. 11, 7-11)

Ověřuj si, co ti řekli.

Jdi za svým přítelem: možná, že nic neudělal, a pokud něco udělal, příště už to neudělá.

Jdi za svým sousedem: možná, že nic neřekl, a pokud něco řekl, příště už to neřekne.

Jdi za svým přítelem, vždyť pomluvy jsou časté, nevěř všemu, co ti kdo říká.

Často se uklouzne bez zlého úmyslu; kdo nikdy nezhřešil slovem?

Jdi za svým sousedem, než dojde k výhružkám, poslechni zákona Nejvyššího.

(Sir. 19, 13-17)

Mlčení a řeč.

Jsou výtky, jež jsou nemístné, je mlčení, jímž se vyznačuje rozumný muž.

Lepší je činit výtky než setrvávat ve hněvu. Kdo se přizná k vině, vyhne se trestu.

Jako kleštěnec, jenž by chtěl zbavit dívku panenství, je ten, kdo hodlá spravedlnost konat násilím.

Leckdo mlčí, a pokládají ho za moudrého, jiný je v nenávisti pro své tlachání.

Leckdo mlčí, protože neví, co by odpověděl, jiný mlčí, a čeká, až přijde jeho chvíle.

Moudrý dokáže mlčet až do vhodného okamžiku, ale mluvka a pošetilec příležitost zmeškají.

Kdo mluví příliš, upadá v nenávist, a kdo se hodlá prosadit, vyvolává zášť.

(Sir. 20, 1-8)

Rozvaha a uvážlivost

Nebojuj s mocným, abys neupadl do jeho rukou.

Nehádej se s bohatým, aby neměl větší váhu než ty;

neboť zlato zahubilo mnoho lidí a zviklalo srdce králů.

Nepři se s krasořečníkem, nepřikládej dříví na oheň.

Nežertuj s nevychovaným člověkem, aby ses nedočkal urážky svých předků.

Nečiň výtky kajícímu hříšníkovi, vzpomeň si, že všichni jsme se provinili.

Nepohrdej mužem pokročilého věku, vždyť i my možná zestárneme.

Neraduj se nad smrtí člověka, vzpomeň si, že všichni musíme zemřít.

(Sir. 8, 1-7)

Rozličné rady

Nečiň zlo a zlo si tě nepodrobí; vzdaluj se nespravedlnosti a ona se ti vyhne.

Synu můj, nesej do brázd nespravedlnosti, abys nesklízel sedminásobně.

Nežádej od Pána první místo, ani od krále honosný stolec.

Nehrej si na spravedlivého před Pánem, ani na moudrého před králem.

Neusiluj o soudcovské místo, nedokážeš-li vymýtit nespravedlnost,

aby ses nedal ovlivnit někým mocným, a nepozbyl tak své přímosti.

Neproviňuj se vůči shromáždění města a nezahazuj se před lidem.

Nedej se dvakrát strhnout ke hříchu, neboť ani pro jedenkrát neunikneš.

Neříkej: „Bůh shlédne na mé četné obětní dary, když je předložím Bohu Nejvyššímu, přijme je.“

Nebuď váhavý v modlitbě a nezanedbávej almužnu.

Nevysmívej se člověku, jenž je v nesnázi, neboť ten, který ho pokořuje, ho může pozvednout.

Nevymýšlej si pracně lež proti svému bratru, tím méně proti příteli.

Střez se vyslovit jakoukoli lež, vždyť z toho nemůže vzejít nic dobrého.

(Sir. 7, 1-13)